Ceník a dodací podmínky metrologických služeb

Kalibrace, cejchování vah Frýdek Místek – ceník

Ceník kalibrací měřidel, cejchování vah a dalších metrologických výkonů v oborech délka, tlak, hmotnost, teplota a další.

 • Cejchování vah

 • Kalibrace měřidel

 • Kalibrace teploměrů a termočlánků

 • Kalibrace tlakoměrů

Ceník a dodací podmínky metrologických služeb

Platí od 1. května 2009

Všeobecné podmínky :

 1. Ceník platí pro metrologické výkony, prováděné laboratoří MSP-GLOBAL s.r.o. Kalibrace jsou prováděny s využitím ustanovení par. 5 odst. 6 zákona č. 105/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě osvědčení o akreditaci vydaného ČIA.
 2. K cenám metrologických výkonů, které jsou v ceníku uvedeny se účtuje DPH.

Dodací podmínky :

 1. Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství. Méně běžná měřidla je nutno dodávat i s technickou dokumentací.
 2. Měřidla, která potřebují ke svému provozu baterie, předávejte ke kalibraci spolu s funkčními bateriemi.
 3. U měřidel v oboru teplota uvádějte teplotní body pro kalibraci, které jsou blízké teplotě použití ve vaší technologii
 4. Měřidla se přijímají ke kalibraci jen řádně očištěná.
 5. K měřidlům přikládejte jejich seznam
 6. Měřidla je možno demontovat prostřednictvím našich pracovníků za uvedený poplatek
 7. V případě požadavku na označení kalibračním štítkem s platností lhůty kalibrace, uveďte tento požadavek do objednávky.
 8. Objednávky zasílejte E-mailem objednavky@msp-global.cz případně poštou na adresu sídla společnost.
 9. Měřidla ke kalibraci zasílejte vždy na adresu laboratoře:Dobrá 240, 739 51 Dobrá

 

Závazky vyplývající z akreditace (v akreditovaných oborech tlak, teplota, hmotnost):

Výtah z ČSN 17025 a metodických pokynů pro akreditaci.

Akreditace laboratoře, nebo jakýkoliv její protokol o zkoušce sám o sobě neznamená v žádném případě schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, nebo jakýmkoliv jiným orgánem.

Žádný protokol o zkoušce ani jakákoliv jeho část nesmí být použita zákazníkem k propagačním nebo publikačním účelům, jestliže orgán udělující akreditaci považuje takové použití za matoucí. V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu, jako orgánu udělujícího akreditaci, tak zkušební laboratoře reprodukovat jinak, než celý.

Při odkazu zákazníka na služby akreditované kalibrační laboratoře je vyžadováno, aby zákazník používal následující, nebo obdobnou větu:

“Kalibrováno “Českou kalibrační službou” MSP-GLOBAL s.r.o., která je akreditována Českým institutem pro akreditaci”.

Kalibrační listy:

Na kalibračních listech vydaných kalibrační laboratoří není uvedena doba platnosti kalibrace, pokud to zákazník vysloveně nepožaduje.

Ve smyslu ustanovení zákona nesmí kalibrační list obsahovat žádná doporučení, týkající se intervalu mezi kalibracemi.

Kalibrační list smí obsahovat prohlášení o shodě ve vztahu k metrologickým aspektům specifikace ( shoda s národní nebo mezinárodní normou nebo s dokumentem, odsouhlaseným akreditačním orgánem: vyhovuje/nevyhovuje dle….)

Lhůtu platnosti kalibrace pracovního měřidla si stanoví podle zákona o metrologii sám uživatel, přičemž přihlédne k vlastnostem měřidla, vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (např. na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd.

Metodika pro stanovení periody kalibrace je dobře popsána v ČSN ISO 10012

Kalibrační značky:

Z výše uvedených důvodů opatří laboratoř měřidlo kalibrační značkou s uvedením data kalibrace. Pokud zákazník sdělí písemně svůj požadavek na konkrétní lhůtu kalibrace, může opatřit laboratoř měřidlo štítkem s uvedením platnosti kalibrace.

KALIBRACE – OBOR GEOMETRICKÉ VELIČINY

D001 Kalibrace posuvnice do 250 mm 120 Kč
D002 Kalibrace posuvnice nad 250 mm do 500 mm 140 Kč
D003 Kalibrace posuvnice nad 500 mm do 1000 mm 190 Kč
D004 Kalibrace posuvnice nad 1001 mm do 2000 mm 390 Kč
D005 Kalibrace mikrometru do 200 mm 140 Kč
D006 Kalibrace mikrometru nad 200 mm 190 Kč
D007 Kalibrace tříbodový mikrometr do 100 mm 210 Kč
D008 Kalibrace číselníkový úchylkoměr 0,01 mm 140 Kč
D009 Kalibrace číselníkový úchylkoměr 01 mm 210 Kč
D010 Páčkový úchylkoměr 0,01 mm 210 Kč
D011 Páčkový úchylkoměr 0.001 mm a 02 mm 310 Kč
D012 Kalibrace měrka koncová do 100 mm 70 Kč
D013 Kalibrace hloubkoměr – mikrometrický 140 Kč
D014 Kalibrace úhelníku 140 Kč
D015 Kalibrace passametru s měřícím rozsahem do 50 mm 170 Kč
D016 Kalibrace passametru s měřícím rozsahem nad 50 mm 220 Kč
D017 Kalibrace mikrometrický odpich 140 Kč
D018 Kalibrace dutinoměru – dvoudotekový ( subito) 230 Kč
D019 Kalibrace dutinoměru – třídotekový 250 Kč
D020 Kalibrace válečkového kalibru – jednostranný 140 Kč
D021 Kalibrace válečkového kalibru – dvoustranný 210 Kč
D022 Kalibrace plochého kalibru 140 Kč
D023 Kalibrace třmenového kalibru 180 Kč
D024 Kalibrace ocelového svinovacího 2 m 65 Kč
D025 Kalibrace ocelového svinovacího 3 m 72 Kč
D026 Kalibrace ocelového svinovacího 5 m 95 Kč
D027 Kalibrace ocelového svinovacího 7,5 m 120 Kč
D028 Kalibrace ocelového svinovacího 10 m 150 Kč
D029 Kalibrace ocelového pravítka do 1 m 180 Kč
D030 Kalibrace ocelového pravítka do 2 m 280 Kč
D031 Kalibrace ocelového pravítka do 3 m 350 Kč
D032 Kalibrace svinovacího pásma 10 m 200 Kč
D033 Kalibrace svinovacího pásma 15 m 250 Kč
D034 Kalibrace svinovacího pásma 20 m 300 Kč
D035 Kalibrace svinovacího pásma 25 m 360 Kč
D036 Kalibrace svinovacího pásma 30 m 400 Kč
D037 Kalibrace výškoměru do 600 mm 190 Kč
D038 Kalibrace spároměry-sada 10 ks. 180 Kč
D039 Kalibrace spároměry-sada 20 ks. 320 Kč
D040 Kalibrace tloušťkoměru 190 Kč
D041 Kalibrace přístroje na měření tloušťky vrstvy – elektronický 700 Kč
D042 Ostatní položky v dohodnuté sazbě
D043 Kontrolní kroužek 190 Kč
D044 Vodováha 175 Kč

KALIBRACE -OBOR TEPLOTA -10 až + 900 C, cena pro 3 teplotní body

T001 Kalibrace teploměr odporový Pt100  * 900 Kč
T001.1 Kalibrace teploměr odporový Pt100-každý další pár  * 480 Kč
T002 Kalibrace termočlánek elektrický -do 900 oC  * 1 010 Kč
T002.1 Kalibr. termočlánek el. -do 900 oC -každý další pár  * 520 Kč
T003 Kalibrace teploměr obalový (skleněný) 320 Kč
T004 Kalibrace teploměr bimetalový, teplotní spínač  * 440 Kč
T005 Kal. teploměr číslic. přesn. nad +-0,5 (rozl. 1 °C)
T005.1 Teploměr s pevným čidlem  * 460 Kč
T005.2 Teploměr s odděl. čidlem jako součást čísl. teplom  * 560 Kč
T005.3 Každé další čidlo nebo tepl.bod  * 400 Kč
T006 Kal. tep. číslic. přesn. nad +- 0,5oC (rozl.0,1oC)
T006.1 Teploměr s pevným čidlem  * 560 Kč
T006.2 Teploměr s odděl. čidlem jako součást čísl. teplom  * 660 Kč
T006.3 Každé další čidlo nebo tepl.bod  * 500 Kč
T007 Kal. tepl. čísl. přesnost +-0,3 až +- 0,5oC (0,1oC)
T007.1 Teploměr s pevným čidlem  * 1 380 Kč
T007.2 Teploměr s odděl. čidlem jako součást čísl. teplom  * 1 500 Kč
T007.3 Každé další čidlo nebo tepl.bod  * 900 Kč
T008 Kalibrace převodníku teploty nad 1%  * 540 Kč
T008.1 Kalibrace převodníku teploty do 1%  * 640 Kč
T009 Kalibrace pece, sušárny nebo chladící zařízení  * 1 010 Kč
T010 Kalibrace teploměru kapilárového  * 440 Kč
T011 Kalibrace zobrazovače teploty-rozl. 1oC  * 420 Kč
T011.1 Kalibrace zobrazovače teploty-rozl. 0,1oC  * 520 Kč
T012 Kalibrace pyrometru – 1 teplotní bod 500 Kč
T013 Datalogger – jeden kanál  * 560 Kč
T014 teplotní snímek prostoru – 4 hod 1 800 Kč
T014.1 teplotní snímek prostoru – 8 hod 2 800 Kč
T014.2 teplotní snímek prostoru -24 hod 5 000 Kč
T015 lékařský teploměr 280 Kč

KALIBRACE -OBOR TLAK – přetlak 0 – 60 MPa

P001 Kalibrace tlakoměr deformační od 2,5% do 4%  * 260 Kč
P002 Kalibrace tlakoměr deformační od 1% do 1,6%  * 340 Kč
P003 Kalibrace tlakoměr deformační od 0,4% do 0,6%  * 750 Kč
P004 Kalibrace převodník tlaku s výst. signálem od 0,1% do 0,3%  * 910 Kč
P005 Kalibrace převodník tlaku s výst. signálem od 0,3%  * 850 Kč
P006 Kalibrace tlak. spínač tř. přesnosti od 0,4do 1,6% * 550 Kč
P007 Kalibrace tlak. spínač tř. přesnosti 2,5% do 4%  * 340 Kč
P008 Číslicový tlakoměr přesnost 1% do 4% * 650 Kč
P009 Číslicový tlakoměr přesnost 0,1% do 0,6%  * 830 Kč

KALIBRACE -OBOR ELEKTRICKÉ VELIČINY

E001 Kalibrace jednoho rozsahu 460 Kč
E002 Kalibrace univerzální analogový multimetr 860 Kč
E003 Kalibrace univerz. dig. multimetr s 3 1/2 digitů 860 Kč
E004 Kalibrace univerz. dig. multimetr s 4 1/2 digitů 1 110 Kč
E005 Kalibrace klešťový V/A metr 420 Kč
E006 Kalibrace odporové dekády 1 200 Kč
E007 Kalibrace odpor – jeden rozsah 260 Kč

KALIBRACE -OBOR HMOTNOST

W001 Kalibrace laboratorní váhy, předvážky do 5 kg  * 340 Kč
W002 Kalibrace váhy do 100 kg  * 460 Kč
W003 Kalibrace váhy do 700 kg 3 500 Kč

KALIBRACE -OSTATNÍ VELIČINY

OV001 Kalibrace elektronického vlhkoměru 490 Kč
OV001.1 Kalibrace mechanického vlhkoměru 670 Kč
OV001.2 Kalibrace vlhkoměru s el.záznamem 490 Kč
OV001.3 Kalibrace termohydrgrafu 850 Kč
OV002 Kalibrace stopek – do 60 min 490 Kč
OV003 Kalibrace výtokový pohárek 230 Kč
OV004 Kalibrace pH metru 620 Kč
OV004.1 stanovení pH referenčního materiálu ( pufr) 180 Kč
OV005 Kalibrace konduktometru 620 Kč
OV006 Kalibrace el. převodník pro ind. průtokoměr 960 Kč
OV007 Kalibrace moment síly – jednostranný 800 Kč
OV008 Moment síly – oboustranný do 1000 Nm 1 100 Kč
OV009 alkoholtester 350 Kč
OV010 otáčkoměr – bezdotykový 1 300 Kč
OV011 otáčkoměr – dotykový 600 Kč

DALŠÍ ZÚČTOVATELNÉ POLOŽKY

KL001 Kalibrační list s výpočtem nejistoty 60 Kč
KL002 Kalibrační list s výpočtem nejistoty (En) 200 Kč
KL003 Kalibrační list s výpočtem nejistoty-délka 30 Kč
KL004 Kal. list s výpočtem nejistoty pro každý bod (3body) 110 Kč
KL005 Kalibrační list s výpočtem nejistoty-akreditovaně 150 Kč
KL006 Kopie kalibračního listu – 1 stránka 20 Kč

PŘÍPLATKY

PŘ001 Kalibrace nad 30 ks měřidel stejného druhu -10 %
PŘ002 Provádění kalibrací na místě u zákazníka +20 %
PŘ003 Kalibrace přednostně do 48 hod. ( dle předchozí dohody) +20 %
PŘ004 Kalibrace přednostně do 24 hod. ( dle předchozí dohody) +50 %
PŘ005 Práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu +20 %
PŘ006 Práce v odpoledních hodinách ( po 14 hod. ) +15 %

OSTATNÍ SLUŽBY

O001 Evidence měřidla 120 Kč
O002 Demontáž a zpětná montáž měřidla 220 Kč
O003 Konfirmace měřící smyčky 390 Kč
O004 Poradenská činnost, tvorba dokumentace a metodik 680 Kč
O005 Čištění měřidla 250 Kč
O006 Funkční kontrola měřidla 120 Kč
O007 Justování hodnot, úprava ručky měř., korekce nuly 680 Kč
O008 Účast a asistence u auditu 6 000 Kč
O009 Tvorba dokumentů 3 000 Kč
O010 Doprava – automobil 12,00 Kč
O011 Správa databáze měřidel 20 Kč
O012 Dobírka PPL 150 Kč
O013 Správa databáze měřidel 20 Kč
O014 Poštovné + balné 120 Kč
O015 Poštovné 20 Kč
O016 PPL 120 Kč
O017 Svařování termočlánku 180 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 Položky označené * je možno kalibrovat v rámci akreditace