Legislativa

Národní metrologický systém České republiky je vybudován a zabezpečován na základě právních předpisů upravujících práva a povinnosti subjektů působících v oblasti metrologie.

Základem právní úpravy je zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
Dále pak zákon č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

Další relevantní zákony:

22/1997 Sb.
Zákon ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
71/2000 Sb.
Zákon ze dne 24. února 2000, kterým se mění zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
218/2000 Sb.
Zákon ze dne 27.června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
219/2000 Sb.
Zákon ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právním vztazích
71/1967 Sb.
Zákon ze dne 29. června 1967 o správním řízení (správní řád)
Na zákon o metrologii dále navazují vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a nařízení vlády ČR.

Zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 137/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
Vyhláška č. 339/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS
Vyhláška č. 249/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážící zařízení označovaná značkou EHS
Vyhláška č. 32/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS
Vyhláška č. 33/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS

Vyhláška č. 344/2002 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (úplné pracovní znění).
Vyhláška č. 260/2003 Sb., kterou se mění některé vyhlášky, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 226/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších.

Vyhláška č. 65/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb.,kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Vyhláška č. 259/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky.

Vyhláška č. 71/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášky MPO všeobecné, průřezové (externí odkaz)

Vyhlášky MPO implementující Směrnice rady ES starého přístupu (externí odkaz)

Vyhlášky vztahující se k oblasti hotově baleného zboží (externí odkaz)

Nařízení vlády (externí odkaz), regulující posuzování shody stanovených výrobků v režimu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb, která implementují Směrnice Rady ES nového přístupu.
Další metrologické předpisy:

Metodické pokyny, technické požadavky na měřidla, pracovní postupy a podobně, se závazností zpravidla pro orgány státní metrologie, vydávají ÚNMZ a ČMI. Jejich přehled je pod níže uvedenými odkazy.

Metodické pokyny pro metrologii MPM (externí odkaz)

Podnikové normy TPM (externí odkaz)

Metrologické předpisy MP (externí odkaz)

Podnikové normy typu PNÚ (externí odkaz)

Podnikové normy typu I (externí odkaz)

Podnikové normy typu B (externí odkaz)

Zrušené předpisy a jejich náhrada (externí odkaz)

předpisy OIML typ R – doporučení (externí odkaz)

předpisy OIML typ D – dokumenty (externí odkaz)