O nás

Jednou z předních oblastí pro zajištění správné kvality produktů a služeb je správná technologie měření, práce s měřícím zařízením a jeho kalibrace dle evropských standardních metodik. Naše organizace, která již řadu let řeší v mnoha významných firmách tuto problematiku, nabízí možnost profesionálního pohledu na metrologii i pro Vás.

U svých zákazníků, plně zajišťujeme oblast ISO řady 9000 popsanou v kapitole “kontrolní a měřicí zařízení” uvedených norem a to komplexní dodávkou metrologie. Tato komplexnost spočívá v plném pokrytí oblastí metrologie a to od tvorby metodických postupů, evidence položek, značení přes samotné kalibrační úkony až po obhájení metrologického systému u konečných auditů u zákazníků. Samozřejmostí jsou taktéž stálé informace o kalibračních stavech a plánech kalibrací, které jsou zasílány odběrateli v měsíčních intervalech.

Jelikož je naše organizace taktéž akreditovanou kalibrační laboratoří, garantujeme provedení veškerých kalibrací s plnou návazností na etalonáž české republiky s dodací lhůtou u smluvních organizací do 48 hodin.

Díky mobilní kalibrační technice provádíme vysoké procento kalibračních úkonů přímo v technologickém procesu zákazníka a to v akreditované formě, což maximálně šetří čas a finance našich odběratelů.

Progresivní a ekonomické pojetí metrologie dle naší koncepce si upevnilo svou pozici u celé řady významných národních i mezinárodních organizací. U těchto organizací jsme nedílnou součástí celkového systému kvality a společně s plněním ostatních kapitol systému se přímo podílíme na kvalitě konečných produktů.

Je-li právě tato služba přesně to, co Vaše organizace potřebuje, kontaktujte naši firmu za účelem získáni dalších konkrétních informací.

Za MSP-GLOBAL s.r.o.

jednatel společnosti