Oprávnění

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2286 provádí kalibrace pracovních měřidel na základě Osvědčení o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, nebo na základě využití par.5, odst.6 zákona 505/90 Sb. v platném znění

Platnost všech osvědčení a certifikátů je řádně prodlužována ve stanovených lhůtách.