všeobecné a dodací podmínky

Všeobecné podmínky :
 1. Ceník platí pro metrologické výkony, prováděné laboratoří MSP-GLOBAL s.r.o. Kalibrace jsou prováděny s využitím ustanovení par. 5 odst. 6 zákona č. 105/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě osvědčení o akreditaci vydaného ČIA.
 2. K cenám metrologických výkonů, které jsou v ceníku uvedeny se účtuje DPH.
 
Dodací podmínky :
 1. Naši pracovníci jsou povinni řídit se při provádění díla pokyny objednatele, nebo osoby objednatelem určené. Na případnou nevhodnost těchto pokynů jsou naši pracovníci povinni objednatele bezodkladně upozornit a před dalším prováděním prací vyčkat rozhodnutí objednatele.
 2. Přístroje předkládejte ke kalibraci úplné, včetně příslušenství. Méně běžná měřidla je nutno dodávat i s technickou dokumentací.
 3. Měřidla, která potřebují ke svému provozu baterie, předávejte ke kalibraci spolu s funkčními bateriemi.
 4. U měřidel v oboru teplota uvádějte teplotní body pro kalibraci, které jsou blízké teplotě použití ve vaší technologii
 5. Měřidla se přijímají ke kalibraci jen řádně očištěná.
 6. K měřidlům přikládejte jejich seznam.
 7. V případě kalibrací v sídle zákazníka je nutno, aby objednatel zajistil demontáž elektronických a elektrických měřidel ze své technologie. Měřidla
  analogová , která jsou lehce přístupná je možno demontovat po předchozí dohodě prostřednictvím našich pracovníků za ceníkový poplatek.
 8. V případě požadavku na označení kalibračním štítkem s platností lhůty kalibrace, uveďte tento požadavek do objednávky.
 9. Termín pro předání kalibračních listů je 7 dnů od ukončení kalibrace.
 10. Reklamace pro obsah kalibračních listů je 14 dnů, pro kalibrované položky 6 měsíců.
 11. Splatnost faktury je 14 dnů.
 12. Objednávky zasílejte E-mailem [email protected] nebo [email protected] případně poštou na adresu sídla společnosti.
 13. Měřidla ke kalibraci zasílejte vždy na adresu laboratoře:Dobrá 240, 739 51 Dobrá
Závazky vyplývající z akreditace (v akreditovaných oborech tlak, teplota, hmotnost):

Výtah z ČSN 17025 a metodických pokynů pro akreditaci.

Akreditace laboratoře, nebo jakýkoliv její protokol o zkoušce sám o sobě neznamená v žádném případě schválení výrobku orgánem udělujícím akreditaci, nebo jakýmkoliv jiným orgánem.

Žádný protokol o zkoušce ani jakákoliv jeho část nesmí být použita zákazníkem k propagačním nebo publikačním účelům, jestliže orgán udělující akreditaci považuje takové použití za matoucí. V žádném případě se protokol nesmí bez písemného souhlasu, jako orgánu udělujícího akreditaci, tak zkušební laboratoře reprodukovat jinak, než celý.

Při odkazu zákazníka na služby akreditované kalibrační laboratoře je vyžadováno, aby zákazník používal následující, nebo obdobnou větu:

“Kalibrováno “Českou kalibrační službou” MSP-GLOBAL s.r.o., která je akreditována Českým institutem pro akreditaci”.

Kalibrační listy:

Na kalibračních listech vydaných kalibrační laboratoří není uvedena doba platnosti kalibrace, pokud to zákazník vysloveně nepožaduje.

Ve smyslu ustanovení zákona nesmí kalibrační list obsahovat žádná doporučení, týkající se intervalu mezi kalibracemi.

Kalibrační list smí obsahovat prohlášení o shodě ve vztahu k metrologickým aspektům specifikace ( shoda s národní nebo mezinárodní normou nebo s dokumentem, odsouhlaseným akreditačním orgánem: vyhovuje/nevyhovuje dle….)

Lhůtu platnosti kalibrace pracovního měřidla si stanoví podle zákona o metrologii sám uživatel, přičemž přihlédne k vlastnostem měřidla, vlastním poznatkům o stabilitě metrologických vlastností (např. na základě dlouhodobého sledování parametrů měřidel), podmínkám a četnosti používání, kvalifikaci personálu, který s ním měří, doporučení výrobce a/nebo kalibrační laboratoře atd.

Metodika pro stanovení periody kalibrace je dobře popsána v ČSN ISO 10012

Kalibrační značky:

Z výše uvedených důvodů opatří laboratoř měřidlo kalibrační značkou s uvedením data kalibrace. Pokud zákazník sdělí písemně svůj požadavek na konkrétní lhůtu kalibrace, může opatřit laboratoř měřidlo štítkem s uvedením platnosti kalibrace.